Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

27. Które trzy kraje nie należą do strefy euro?

a) Wielka Brytania, Francja, Szwecja
b) Hiszpania, Grecja, Włochy
c) Wielka Brytania, Szwecja, Węgry

                                                                                                                                          

28. Wskaż zdanie prawdziwe.

a) Karta Praw Podstawowych jest wiążąca dla wszystkich instytucji unijnych i sądów krajowych.
b) Karta Praw Podstawowych obowiązuje od 2000 r.
c) W Karcie Praw Podstawowych ujęto 52 artykuły

 

29. Które z wymienionych grup państw starają się o członkostwo w UE?

a) Bośnia i Hercegowina, Serbia, Norwegia
b) Serbia, Chorwacja, Macedonia
c) Macedonia, Turcja, Albania

30. Uruchomienie Europejskiej inicjatywy obywatelskiej wymaga:

a) miliona podpisów obywateli  pochodzących z conajmniej 7 państw UE
b) poparcia 0,2 procent łącznej liczby mieszkańców pochodzących z 14 państw UE
c) poparcia miliona osób z conajmniej 10 państw UE

 

31. Europejska inicjatywa obywatelska nie może dotyczyć:

a) praw konsumentów
b) edukacji
c) odnawialnych źródeł energii

32. Państwa UE mają po jednym reprezentancie w:

a) Radzie Europejskiej, Europejskim Banku Centralnym, Komisji Europejskiej
b) Europejskim Trybunale Obrachunkowym, Komisji Europejskiej, Radzie UE
c) Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie UE

33. Organem zarządzającym UE jest:

a) Komisja Europejska
b) Rada Unii Europejskiej
c) Parlament Europejski

 

34. Akty prawne UE uchwala:

a) Komisja Europejska i Parlament Europejski
b) Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski
c) Rada Europejska i Parlament Europejski

35. Propozycje dotyczące przepisów prawnych w UE przedstawia:

a) Rada UE
b) Komisja Europejska
c) Rada Europejska

36. Ile jest języków urzędowych w UE?

a) 28
b) 24
c) 12

37. Wydatki UE kontroluje:

a) Komisja Europejska
b) Europejski Bank Centralny
c) Europejski Trybunał Obrachunkowy

 

38. Wśród europarlamentarzystów z Dolnego Śląska są:

a) Lidia Geringer de Oedenberg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Danuta Jazłowiecka
b) Róża Thum, Bogdan Zdrojewski, Marek Jurek
c) Michał Boni, Anna Fotyga, Robert Iwaszkiewicz

39. Które z wymienionych państw zaliczamy do założycieli UE?

a) W.Brytanię, Francję, Włochy
b) Włochy, Belgię, Luksemburg
c) Szwecję, Holandię, Hiszpanię

 

40. Elżbieta Bieńkowska, polski przedstawiciel w Komisji Europejskiej odpowiada za:

a) rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
b) rynek wewnętrzny,przemysł i  przedsiębiorczość
c) sprawy konsumentów i równouprawnienie płci